S.C. EURO APAVOL S.A.
Aqua vita est. Vivere cum aquae.

Citire contor

Contact

021-270.30.13

021-270.45.50

021-270.48.85
021-270.48.87

Ce este un Acord de preluare a apelor uzate?


Acordul de preluare  - reprezinta documentul scris, emis de S.C. EURO APAVOL S.A., in baza caruia se permite evacuarea apelor uzate in reteau publica de canalizare  a orasului Voluntari

Evacuarea apelor uzate in reteaua publica  de canalizare se face in baza Acordului de preluare dat in scris de S.C. EURO APAVOL S.A. care administreaza si exploateaza reteaua de canalizare a orasului Voluntari si in baza  caruia  se permite evacuarea apelor uzate in reteau apublica de canalizare.

Evacuarea apelor uzate in reteaua publica de canalizare  poate fi realizata numai pe baza unor documente justificative si respectand normele si normativele in vigoare cu privire la conditiile si calitatea apelor evacuare.

Acest act este separat de contractul de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare semnat cu S.C. EURO APAVOL S.A. , care reglementeaza doar cantitatile de apa evacuate,  Acordul de preluare al apelor uzate reglementeaza calitatea apelor evacuate in reteaua de canalizare si este obligatorie obtinerea de catre fiecare agent economic a unui Acord de preluare a apelor uzate in reteaua publica de canalizare

Nu deversezi ape uzate in reteaua publica ci intr-un bazin vidanajabil, atunci este necesar sa obtii Acord de preluare prin vidanjare, asta datorita faptului ca firma de vidanjare deverseaza apele colectate de la unitatea dumneavoastra tot in canalizarea publica a orasului Voluntari.

 

In ce baza se emite Acordul de preluare?

Emiterea Acordului de preluare se face în baza H.G. nr. 352/2005 care modifica H.G.  nr. 188/2002, anexa nr. 2 la hotarare “Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare, NTPA-002/2002” precum si a contractului de bransare/racordare si utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, incheiat cu S.C. EURO APAVOL S.A.

 

Documente necesare obtinerii /modificarii Acordului de preluare

Documentatia pentru obtinerea Acceptului de evacuare se realizeaza in conformitate cu  prevederile art. 142 din Regulamentul de Organizare si Functionare al S.C. EURO APAVOL S.A., acesta fiind  elaborat de catre Serviciul Mediu din cadrul societatii noastre.

Pentru solicitarea unui Acord de preluare sau la modificarea datelor si a parametrilor pentru care a fost emis Acordul de preluare este necesara prezentarea la sediul S.C. EURO APAVOL S.A. si depunerea unui dosar cu urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru emiterea/modificarea Acordului de Preluare (conform Anexa nr. 1);
 • Memoriu de prezentare si declaratie ( conform Anexa 2 );
 • Copie dupa Certificatul Constator, emis de Camera de Comert si Industrie/ Registrul Comertului, pentru punctual de lucru pentru care se doreste emiterea Acordului de Preluare;
 • Copie dupa Contractul de furnizare/presatre a serviciului de alimentare cu apa si canalizare incheiat cu societatea noastra ( inclusiv Anexele ) emis conform O.U.G. nr. 13/2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, Ord.nr.90/ 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apǎ şi canalizare;
 • Lista cu utilizatorii racordati la reteaua de canalizare interioara. Lista va contine: numele persoanelor fizice/juridice racordate; activitatea/ cod CAEN; masurile, constructiile si instalatiile pentru respectarea conditiilor calitative si cantitative;
 • Copie dupa Notificare si/ sau Autorizatia de Gospodarire a Apelor, Contractul incheiat cu Asociatia Nationala Apele Romane, pentru sursa de apa subterana ( in cazul in care utilizatorul detine sursa subterana );
 • Planul de prevenire si interventie in cazul poluarilor accidentale elaborate si intocmit potrivit prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 278/1997 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 100 bis ( semnat si insusit de reprezentantul legal al unitatii ).

În urma analizei documentaţiei tehnice, în funcţie  de complexitatea proceselor tehnologice desfăşurate pe amplasament şi a monitorizării de către S.C. EURO APAVOL S.A. pentru activităţi similare, pot fi solicitate urmatoarele:

 • schema instalaţiilor de epurare locale, prospecte şi documente de conformitate;
 • analiză de audit şi de identificare şi stabilire a prezenţei indicatorilor şi substanţelor, numită "screening", în conformitate cu criteriile din H.G.R nr. 352/ 2005, H.G.R nr. 1038/2010 pentru modificarea şi completarea H.G.R nr. 352/ 2005,  Ord. nr. 501/ 2003 şi Ord. nr. 31/ 2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru apele uzate şi meteorice evacuate la reţeaua de canalizare;
 • buletine de analiză apă uzată conform HGR nr.1038/2010 pentru modificarea şi completarea HGR nr. 351/2005, HGR nr. 352/2005, HGR nr.100/2002;
 • copie după Contractele de prestare a serviciului de colectare a deşeurilor rezultate din procesele de epurare: grăsimi, uleiuri, slamuri, deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase etc, încheiate cu societăţi autorizate;
 • buletin de  analiză pentru sursa subterană;
 • planul/schita retelei interioare de canalizare cu marcarea racordurilor/punctelor de prelevare si a instalatiilor de epurare ale titularului de contract si ale celorlalti utilizatori ai retelei interioare de canalizare.

Acordul de preluare se elibereaza in termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare. Valabilitatea unui accord de preluare este de 1 an de zile, cu 30 de zile inainte de expirare acesta putand fi reannoit.

In cazul in care reteaua interioara de canalizare deserveste mai multi agenti economici, pentru fiecare dintre acestia se va intocmi memoriu tehnic.

Contractele de analiza apa uzata pot fi incheiate cu societatile agreate de Asociatia de Acreditare din Romania, pentru mai multe detalii accesati: http://www.renar.ro

Tariful pentru emiterea unui accord de preluare este de 800 lei (T.V.A. inclus)